จังหวัดลพบุรี


วีดีโอประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี


วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

     จังหวัดลพบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 3,874,846 ล้านไร่ หรือ 6,641.859 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรีโดยสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์และพื้นที่ราบลุ่มประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

     ลพบุรีเป็นเมืองสำคัญเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งแต่สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) เคยอยู่ใต้อำนาจมอญและขอม จนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมีอำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้

     ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง กล่าวคือพระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้พระราเมศวรราชโอรสองค์ใหญ่เสด็จมาครองเมืองลพบุรีเมื่อ พ.ศ. 1893 พระราเมศวรโปรดให้สร้างป้อม ขุดคู และสร้างกำแพงเมืองอย่างมั่นคงเมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคตใน พ.ศ. 1912 พระราเมศวรต้องถวายราชบัลลังก์ให้แก่พระปิตุลาของพระองค์ซึ่งได้ขึ้นครองราชย์ พระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่ 1 ส่วนพระราเมศวรยังคงครองเมืองลพบุรีสืบต่อไปจนถึง พ.ศ. 1931 เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 สวรรคต พระราเมศวรจึงเสด็จขึ้นครองราชย์ ณกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง

     หลังจากนั้นมาเมืองลพบุรีได้ลดความสำคัญลงไปจนกระทั่งมาถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงครั้งใหญ่สืบเนื่องมาจากการคุกคามของชนชาติฮอลันดาที่ติดต่อค้าขายกับไทยทำให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยานั้นไม่สู้ปลอดภัยจากการปิดล้อมระดมยิงของข้าศึกหากเกิดสงครามจึงได้ทรงสร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีที่สองขึ้นเพราะลพบุรีมีลักษณะทางยุทธศาสตร์เหมาะสม

   ในการสร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่นั้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงได้รับความช่วยเหลือจากช่างชาวฝรั่งเศส และอิตาเลียน และได้สร้างพระราชวังและป้อมปราการเป็นแนวป้องกันอย่างแข็งแรงหลังจากนั้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ได้ประทับอยู่ที่ลพบุรีเป็นส่วนใหญ่

     สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้ว ลพบุรีก็หมดความสำคัญลงสมเด็จพระเพทราชาได้ทรงย้ายหน่วยราชการทั้งหมดกลับกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลต่อๆ มาก็ไม่ได้เสด็จมาประทับที่เมืองนี้อีกจนกระทั่งถึงสมัยของรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ. 2406 โปรดให้บูรณะเมืองลพบุรีทั้งหมด ซ่อมกำแพง ป้อมและประตูพระราชวังที่ชำรุดทรุดโทรมและสร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎขึ้นในพระราชวังเป็นที่ประทับและพระราชทานนามว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์"ลพบุรีจึงแปรสภาพเป็นเมืองสำคัญอีกวาระหนึ่ง

     ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามซึ่งได้สร้างเมืองลพบุรีใหม่ให้เป็นเมืองทหารอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟ แยกจากตัวเมืองเดิม มีอาณาเขตกว้างขวางส่วนเมืองเก่านั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟเมืองลพบุรีจึงเป็นศูนย์กลางสำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่ง

     จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรีอำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าวุ้ง อำเภอพัฒนานิคมอำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง

การเดินทาง


การคมนาคมของจังหวัดสิงห์บุรี มี 2 ทาง คือ ทางบก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) จากกรุงเทพมหานครถึงสิงห์บุรี ระยะทาง 142 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (วังน้อย-สิงห์บุรี) ผ่านจังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 144 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ลพบุรี-ชัยนาท) เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ไปยังจังหวัดชัยนาท ทางน้ำ ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางเดินเรือ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจากกรุงเทพมหานครถึงสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร หรือมาทางแม่น้ำน้อย แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผ่านอำเภอสรรคบุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอท่าช้าง ถึงจังหวัดสิงห์บุรี

แผนที่ท่องเที่ยว


สถานที่ท่องเที่ยวลพบุรี
     งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีต่อจังหวัดลพบุรี ณ.พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ที่ลพบุรี ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

งานเทศกาลลอยกระทง ย้อนยุคไปในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม จัด ณ วงเวียนสระแก้ว ลพบุรี

งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตกระท้อนของอำเภอเมืองลพบุรี

เทศกาลโต๊ะจีนลิง เป็นหนึ่งใน 10 เทศกาลแปลกที่สุดในโลก งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงสื่อต่างๆทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

เทศกาลกินเจลพบุรี

งานฤดูหนาวลพบุรี จัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

งานกาชาดลพบุรี

เทศกาลงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ในเดือนตุลาคมของทุกปี

ประเพณีชักพระศรีอาริย์ 14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

ประเพณีกำฟ้า ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓

ศาลพระกาฬ ปรางค์สามยอด

รายละเอียด อ่านต่อ

น้ำตกวังก้านเหลือง

รายละเอียด อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี

รายละเอียด อ่านต่อ

เขาวงพระจันทร์

รายละเอียด อ่านต่อ

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

รายละเอียด อ่านต่อ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

รายละเอียด อ่านต่อ

ของดีประจำจังหวัด
2.ล่องแก่งลุ่มน้ำเข็ก ที่ตั้ง อ.วังทอง จ. พิษณุโลก เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจของฤดูฝนนี้ ล่องก่องน้ำเข็กเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. -ธ.ค. ไปกริ๊ดให้สุดเลียงแต่แรงเหวี่ยงของสายน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินซึ่งจัดอยู่ในระดับ 3-5 ตลอดระยะทาง 9 กม.

การแกะสลักหินทราย

รายละเอียด อ่านต่อ

การหล่อรูปโลหะ

รายละเอียด อ่านต่อ

เบอร์ติดต่อสำคัญ


1.ฉุกเฉิน – กู้ชีพ – กู้ภัย! แจ้งคนหาย โทร. 1300 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554 ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192 2.เหตุด่วน – เหตุร้าย! เหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191 อัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199 กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192 กองปราบปราม โทร. 1195 อุบัติเหตุทางน้ำ โทร. 1196 สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร. 0-2241-2051 กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650 ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 0-2298-2387, 08-6130-2386 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784