เทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี

เทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์บุรี

เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่อาหาร และสินค้าเกษตรปลอดภัยของดีประจำจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย

สถานที่


บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี