ประเพณี "ยายดอกไม้"

สิงห์บุรี

เมืองสิงห์บุรีจัดงานประเพณี "ยายดอกไม้" ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวลาวพวน

ประเพณี "ยายดอกไม้"

ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ มีวิถีความเป็นอยู่และประเพณีเก่าแก่ที่ชาวตำบลบ้านแป้งถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตลอดเป็นเวลาอันยาวนานแล้วคือ ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา ที่มการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระ เรียกกันว่า ประเพณี "ยายดอกไม้" ภายหลังประเพณีนี้ก็ค่อยๆ หายไป  ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณี "ยายดอกไม้" ของชุมชนตำบลบ้านแป้งเอาไว้ ทางวัดจินดามณีจึงได้ร่วมกับประชาชนในตำบลบ้านแป้ง ทำการฟื้นฟูและจัดงานประเพณียายดอกไม้ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านและเป็นการสืบทอดต่อไป วัดจินดามณีจึงร่วมกับชุมชนชาวตำบลบ้านแป้งกำหนดจัดงาน ประเพณี "ยายดอกไม้" ขึ้นจริงๆ แล้ว ประเพณี "ยายดอกไม้" คือประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเวียงจันทน์  ประเทศลาว บรรพบุรุษของชาวชุมชนบ้านแป้ง ซึ่งพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3  ได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

     คำว่า "ยาย"  ในคำว่า "ยายดอกไม้"  นั้นเป็นสำเนียงที่เพี้ยนมาจากภาษาลาวจากคำว่า  "หย่าย"  ที่เปลว่าการแจกจ่าย หรือการให้ ดังนั้นคำว่า "ยายดอกไม้" หมายถึงการให้หรือการถวายดอกไม้พระสงฆ์เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเอง และดอกไม้ที่ชาวบ้านจะนำมาใส่บาตรในช่วงวันงานเข้าพรรษานั้น มีดอกไม้ 5 ชนิด คือ ดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกพุุทธ ดอกมะลิ ดอกบัว และ ข้าวตอกใส่กระทงรวมกันเพื่อใส่บาตรพระ หลังจากพระรับลาตาไปก็จะนำดอกไม้ไปบูชาพระโบสถ์ต่อไป

     เทศกาลเข้าพรรษาแห่เทียนจำนำพรรษา เป็นประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ได้กระทำเป็นพุทธบูชามาตั้งแต่พุทธกาลเหตุที่ทำให้เกิดไปเหยียบย่ำช้าวกล้าในนาของชาวบ้าน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน  ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณร อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน  คือใน ช่วงแรม 1 ค่ำ เอดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้าน ในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชนจะนำเทียนไปถวายพระภิกษุสงฆ์ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ตนเฉลียวฉลาดและมัปฏิภาณไหวพริบประดุจขี้ผึ้งที่ทำเทียนซึ่งได้จากขี้ผึ้ง

สถานที่


วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี